•  Kundtjänst: 019-18 55 45     Nastagatan 9, 702 27 Örebro    info@gson.se

Köpvillkor

 

Dessa allmänna köpvillkor och leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de ej ändras genom skriftlig överenskommelse mellan partnerna. Bestämmelserna träder i kraft så snart säljaren godkänt köparens order.

§ 1
Frakt- och expeditionsavgift tillkommer om annat ej avtalats.


§ 2
Betalning skall erläggas inom 30 dagar efter fakturadatum. Om köparen inte erlägger betalning i rätt tid är köparen skyldig att från förfallodagen betala dröjsmålsränta med 18 %.


§ 3
Säljaren förbinder sig att, i enlighet med vad här nedan i §§ 4-6 stadgas, efter säljarens eget val, utbyta, avhjälpa eller kreditera köparen felaktig del av leveransen. Säljaren är inte ansvarig för lämpligheten av godset när detta användes på annat sätt än i överensstämmelse med skriftliga instruktioner som tillhandahållits av säljaren antingen på produktförpackningen eller på annat sätt.


§ 4
Säljarens ansvar avser endast fel eller brist som visar sig inom två (2) månader från leveransdagen och, såvitt avser fel, uppkommit genom felaktigheter i material eller tillverkning. För fel eller brist, som visar sig efter ovan angiven tid, har säljaren intet ansvar.


§ 5
Utöver vad som föreskrivits i § 3 har säljaren intet ansvar för fel eller brist även om det beror på orsak som förelåg före leveranstidpunkten. Säljaren är icke skyldig att till annan utge ersättning vare sig för personskada eller skada på egendom som icke omfattas av avtalet eller för utebliven vinst eller för annan skada av indirekt slag.


§ 6
Vill köparen tala å fel eller brist måste han ge säljaren skriftligt meddelande härom omedelbart och senast inom fem (5) dagar från det att han märkt eller bort märka felet eller bristen. Om köparen försummar sin reklamationsplikt enligt denna punkt förlorar han all rätt till talan. Vid reklamation skall köparen, på säljarens begäran, ställa godset till säljarens förfogande för undersökning. Har köparen ej inom två (2) månader från det godset är avlämnat givit säljaren skriftligt meddelande om att han vill tala å fel eller brist, har han förlorat sin talan mot säljaren.


§ 7
Varor får ej återsändas utan vårt medgivande, och ej heller åläggas fraktkostnad.


§ 8
Dessa bestämmelser skall följa svensk lag och tvist mellan parterna skall avgöras av svensk allmän domstol.