•  Kundtjänst: 019-18 55 45     Nastagatan 9, 702 27 Örebro    info@gson.se

Personuppgiftspolicy

 

Allmänt
Gsons behandling av personuppgifter följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig förekommande lagstiftning. Vi värnar om varje individs personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill därför i denna policy informera dig om vilka personuppgifter vi inhämtar, hur och för vilka ändamål vi behandlar uppgifterna samt hur du kan agera om du har frågor eller inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Gson Europe AB, org nr 556830-9727, med adress Nastagatan 9, 207 27 Örebro, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk identifierbar person. För att du ska kunna köpa våra varor, kontakta oss för service eller information eller besöka vår hemsida så måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Även när det gäller leverantörer behandlar vi vissa personliga uppgifter för att kunna kontakta rätt person vid inköp etc.

Typ av personuppgifter
Vi hanterar endast de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som kund eller leverantör. Vi skulle aldrig sälja dina personuppgifter vidare till ett annat företag. De personuppgifter vi samlar in och behandlar är t ex: namn, personnummer (då det rör sig om t ex enskild firma), kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer), elektronisk identifikationsdata.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter är: Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund. D.v.s. genomförande av köp (kunna leverera varor samt fakturor till rätt plats och rätt person), förenklad administration, orderhistorik och support. Möjliggöra allmän kundvård och kundservice. Följa rättsliga förpliktelser, t ex gällande bokföringslagar. Övrigt lagenligt berättigat intresse av behandling, t ex vid marknadsföring av våra produkter eller vid kontakt med leverantörer.

Samtycke
När så krävs enligt lag kommer vi att inhämta samtycke innan behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss.

Säkerhet
Genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ansvarar vi för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från intrång, åtkomst, spridning, förlust eller annan obehörig hantering.

Delning av information
I de fall vi utnyttjar leverantörer (tredje part) för att kunna uppfylla våra förpliktelser till dig som kund, t ex fraktbolag, externa servertjänster mm, så tecknar vi personuppgiftsbiträdesavtal med dessa för att kunna försäkra oss om att uppgifterna hanteras säkert.

Lagringstid
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificeras i denna policy. Uppgifter som sparas för att fullfölja krav på bokföring sparas så länge det lagstadgat krävs. Vi genomför regelbundet gallringar och tar bort personuppgifter som inte längre behövs.

Var uppgifterna sparas
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer vi vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.

Dina rättigheter
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Du har rätt till att få felaktig eller ofullständig information om dig ändrad. Du har rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan finnas legala skyldigheter som gör att vi inte genast kan radera delar av din data.
Har du frågor kring vår integritetspolicy är du välkommen att höra av dig till <ahref="mailto:info@gson.se">info@gson.se.

Ändring av integritetspolicy
Vi kan komma att göra ändringar av vår integritetspolicy. Den senaste versionen ska alltid finnas tillgänglig här på vår hemsida. Denna policy är uppdaterad 2018-05-24

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-beaktandesatser/