Allcut 125×5

Allcut Diamond Cutting Disc

SE Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Diamanterna sitter direkt på den speciella kärnan för att tillhandahålla en konstant hög kapförmåga tills de är helt utslitna. Skivan är effektiv på sten tack vare den extremt långa livstiden. Prestandan på stål gör den till en ideal allroundkapskiva att använda då specifika prestandakrav inte är kända i förväg. Dess breda användningsområde sparar även dyrbar tid då man slipper byta verktyg.

Användningsexempel
• Kapning av golvskivor
• Väggöppningar
• Spårning/kapning av tegelsten
• Fasadtegel
• Takpannor

Fördelar med Allcut
Allsidig användning, hög kaphastighet, lång livslängd, korta kapningstider, komfortabel kapning, effektiv, enkel, våt- och torrkapning.

EN Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface. The diamonds are placed directly on the special core to provide a constant high capability until they are fully worn. The disc is effective on stone thanks to its extremely long life. The performance on steel makes it an ideal allround cutting disc to use when specific performance requirements are not known in advance. Its wide range of applications also saves precious time since you don´t have to change tools.

Usage Example
• Cutting of floor boards
• Wall Openings
• Tracking/cutting of bricks
• Brick
• Tiles

Advantages of Allcut
Versatile use, high cutting speed, long life, short cutting times, comfortable cutting, efficient, easy, wet and dry cutting.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
K701Allcut Diamond Cutting Disc 125x5x22,23 mm
1 st/pcs