Diamond Grip

Diamond Grip

SE Ökar greppet på rundade muttrar. 800% bättre fäste! Nedbrytningsbar ogiftig pasta som är ofarlig för huden. Ger ingen korrosion på varken skruvar eller verktyg. En pasta med hög friktion som underlättar lossning av hopplösa skruvar. Kan även användas i verktyg för att undvika att borren slirar i chucken.

EN Increases grip on rounded nuts. 800% better grip. Degradable non-toxic paste that is harmless to the skin. Dose not cause corrosion to screws or tools. A high friction paste that facilitates loosening of hopeless screws. Can also be used in tools to prevent the drill from slipping in the chuck.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
L241Diamond Grip1 st/pcs