Terminator

Terminator

SE Kombinerad skiva för kapning och slipning med mycket effektiv avverkning i material som stål, rostfritt stål, sten och polyethylen. Perfekt skiva för t ex avfasning, ytslipning och svetsfogar.

Hur klarar Terminator att kapa och slipa i ett?
Ytan på Terminator är täckt med rombformade korn i olika storlekar av ett slitstarkt material. Vid användning roterar skivan 11000 RPM (beroende på maskinens maxhastighet och styrka). Den specialutformade ytan på 36-korns skivan slipar smidigt bort ojämnheter på arbetsytan.

Terminator-skivan är endast 2,8 mm tjock totalt och ytan med de rombformade kornen har en tjocklek på endast 0,1 mm. Tack vare friktionskraften från den unika ytan kapar man med 90° kapvinkel snabbt och effektivt materialet. Den speciella strukturen på Terminator-skivan har dessutom väldigt bra värmeavledande egenskaper. Den kraftfulla vinden genererad från skivans höga hastighet leder snabbt bort värme, vilket märks särskilt tydligt vid slipning i rostfritt stål. Det multipla kanalsystemet leder effektivt bort och minskar spridning av slipspån och ökar därmed säkerheten.

EN Combined disc for cutting and grinding with very effective performance on materials such as steel, stainless steel, stone and polyethylene. The perfect disc for e.g. chamfering, surface grinding and welding seams.

How does Terminator 2 in 1 manage both cutting and grinding?
The surface of the Terminator is covered with rhombic shaped grains in variable sizes made of a durable material. During use, the disc rotates at a speed of 11000 RPM (depending on maximum speed and strength of the machine). The specially formed 36-grit surface of the disc smoothly grinds off any roughness from the workpiece.

The Terminator-disc is only 2,8 mm thick and the surface containing the rhombic grains is only 0,1 mm thick. Thanks to the friction force from the unique surface, you can easily and efficiently with a 90° angle cut the workpiece. The special structure of the Terminator-disc also has very good heat dissipation properties. The powerful wind generated from the high speed quickly rejects heat which is especially noted when grinding stainless steel. The multiple duct system effectively takes away and reduces the spread of scrap iron and thereby increases the safety.

Art nr
Art No
Produkt
Product
K598Terminator 125x2,8x22,2 mm25/200 st/pcs